Patronat de la Fundació Joan Capella

Segons consta a l’article 16, referent al Patronat, dels estatuts de la Fundació Joan Capella:

 • El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Segons consta a l’article 17, referent a la Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre, de la Fundació Joan Capella:

 • El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de 5 membres i un màxim de 9 membres, designats entre les persones següents:
  • Màxim tres representants del consistori de l’Ajuntament de Montcada i Reixac: l’Alcalde o Alcaldessa, el/la  Regidor/a titular del departament competent en matèria de cultura i el/la tècnic/a que ocupi el càrrec de Cap del departament competent en matèria de cultura.
  • Màxim dos representants de la família de Joan Capella
  • Màxim dos representants del mon cultural.
  • Màxim dos representants de la societat montcadenca.

Segons consta a l’article 18, referent a la Designació, renovació i exercici del càrrec, de la Fundació Joan Capella:

 • El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacional. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria exigida a l’article 26, que fa referència a la Majoria qualificada, i estableix que serà necessari el vot favorable de dos terços dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:
  • Modificació dels estatuts
  • Fusió o escissió
  • Dissolució
 • Els patrons designats per raó del seu càrrec en l’Ajuntament desenvoluparen las seves funcions durant tot el temps que ocupin el esmentat càrrec. Els altres patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de 4 anys i són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.
 • Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.
 • El càrrec de President/a del Patronat serà sotmès a votació pels seus membres quan, cada quatre anys, es renovi el Patronat.

 

Patrons de la Fundació Joan Capella

 • Laura Campos Ferrer, alcaldessa de Montcada i Reixac i Presidenta del Patronat.
 • Mónica Martínez Gómez, regidora de Cultura i Patrimoni.
 • Marga Vilalta Solano, cap del departament de Cultura i Patrimoni.
 • M. Pilar Quintana Vila, vídua de Joan Capella Arenas, representant familiar.
 • Marc Capella Quintana, fill de Joan Capella Arenas, representant familiar.
 • José Corredor-Matheos, representant del mon cultural.
 • Josep M. Cadena Catalán, representant del mon cultural.
 • Pere Carbonell Freixa, representant de la societat montcadenca.
 • Jorge Gómez Ballesta, representant de la societat montcadenca.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Fundació Joan Capella